dm drogerie markt d.o.o. u sklopu podrške mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i start up kompanijama, u cilju unapređenja proizvoda ili proizvoda u razvoju, raspisuje konkurs dm inkubator za izbor minimalno 20 autentičnih lokalnih proizvoda koji će biti pozicionirani u svim dm drogerijama u Srbiji

Konkurs je otvoren od 01. oktobra 2018. godine.

Poziv na prijavu

Vi imate jedinstven, nov, inovativan, kvalitetan proizvod iz segmenta hrane, dodataka prehrani ili kozmetike, proizvoda za negu i lepotu, koji proizvodite ili planirate da proizvodite u Srbiji od pretežno domaćih sirovina, kojim ćemo se svi ponositi. Mi u dm-u, najvećem lancu drogerija u Evropi, odvojili smo istaknuto mesto na našim policama za minimalno 20 takvih proizvoda, od kojih jedan možda bude baš Vaš.

Uključite se u projekat dm inkubator koji dm drogerie markt d.o.o. za trgovinu Beograd (u daljem tekstu Organizator), realizuje u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije – RAS, USAID Projektom za konkurentnu privredu i Nacionalnim udruženjem za razvoj organske proizvodnje Serbia Organica, čime stičete mogućnost da svoj proizvod na najbolji način predstavite na domaćem i, potencijalno, najzahtevnijim evropskim tržištima.

Osim sezonskog ili trajnog plasiranja proizvoda u svim dm prodajnim objektima u Republici Srbiji (zavisno od proizvoda i količina) i potpune marketinške podrške i promocije odabranih proizvoda kroz dm i eksterne kanale oglašavanja, dm inkubator predstavlja i idealnu priliku da dodatno unapredite svoje proizvode kroz programe podrške od strane Organizatora – savetovanja i mentoring dobavljača, redizajna ambalaže i primene najsavremenijih brend strategija razvoja proizvoda.

Pravo učešća imaju privredni subjekti proizvođači proizvoda ili linije proizvoda iz segmenta hrane, dodataka prehrani ili kozmetike – proizvoda za negu i lepotu, proizvedenih u Republici Srbiji čiji proizvodi do sada nisu uvršteni u ponudu niti jednog trgovinskog i HORECA objekta koji posluje u Republici Srbiji. Prednost imaju privredni subjekti koji su u sistemu PDV-a. Konkurs nije namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Organizator će na osnovu Pravila i uslova prijave na dm inicijativu dm inkubator kompanije dm drogerie markt d.o.o. i kriterijuma za odabir proizvoda dm inicijative, odabrati proizvođače srpskih proizvoda i pružiti potrebnu podršku odabranim proizvođačima s ciljem razvoja proizvoda i plasiranja proizvoda na police dm-a.

 

Opšti uslovi:

1. Pravo prijave imaju:

 1. Privredni subjekti, koji ispunjavaju sledeće uslove:
  • Registrovani na teritoriji Republike Srbije, u Agenciji za privredne registre Republike Srbije.
  • Imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, do datuma objavljivanja konkursa.
  • Da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.
  • Ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutrije.
  • Zadovoljavaju sve standarde i zahteve koji su propisani pozitivnim propisima Republike Srbije (Zakonom o trgovini, Zakonom o hemikalijama, Zakonom o bezbednosti hrane i da ispunjavaju sve zahteve HACCP kodeksa, Pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe, Zakonom o upravljanju otpadom itd) kao i drugim propisima kojima se reguliše oblast rada ovog privrednog društva, te da isto redovno prati i usklađuje svoje poslovanje sa izmenama koje nastaju u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije.
 2. Privredni subjekti koji imaju gotove proizvode ili proizvode koji su u fazi mogućeg testiranja, a koji su proizvedeni u Srbiji i nisu plasirani na tržištu Srbije. Pravo učešća na konkursu nemaju proizvodi koji su već u prodaji u trgovinskim i Horeca objektima u Srbiji.

2. Proizvodi i proizvodi u razvoju moraju da sadrže u određenom procentu voće, povrće ili lekovito bilje poreklom iz Srbije, u skladu sa Zakonskim regulativama, pratećih Akata i Pravilnika, uz prednost proizvoda kod kojih je komponenta voća, povrća ili lekovitog bilja poreklom iz Srbije sertifikovano organska. Proizvodi su sa fokusom iz segmenta hrane, dodataka prehrani ili kozmetike – proizvoda za negu i lepotu.

3. Proizvodi i proizvodi u razvoju, u finalnoj fazi proizvodnje a pre plasiranja proizvoda, moraju biti s rokom trajanja ne kraćim od 12 meseci za prehrambene proizvode i 18 meseci za neprehrambene.

4. Proizvodi i proizvodi u razvoju ne smeju da imaju poseban temperaturni režim i moraju biti prikladni za skladištenje na temperaturi do 25˚C.

5. Proizvode i proizvode u razvoju, u finalnoj fazi proizvodnje a pre plasiranja proizvoda, mora da prati kompletna dokumentacija prema važećim Zakonskim regulativama RS (laboratorijske analize (mikrobiološke/toksikološke), ispravna deklaracija…).

6. Učesnici su u obavezi da potpišu i dostave dokument „Obaveštenje i pristanak za obradu ličnih podataka“ koji sadrži relevantne informacije u pogledu obrade ličnih podataka koji će biti prikupljeni prilikom prijave za učešće u projektu dm inkubator (u daljem tekstu „Pristanak“). Pristanak se mora predati isključivo u pismenoj formi.

 

Učesnici svoju prijavu i „Pristanak“, a prema Pravilima i uslovima prijave kompanije dm drogerie markt d.o.o. mogu podneti u periodu od 01.10 – 30.11.2018, putem pismene prijave (direktno ili poštom) ili putem online platforme www.dm-inkubator.rs, preko koje će postojati mogućnost dostavljanja skenirane dokumentacije.

 

Potrebni podaci za prijavu su:

1. Podaci o podnosiocu prijave:

 • naziv kompanije
 • adresa
 • kratka biografija kompanije
 • potvrda nadležne Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) do datuma objavljivanja konkursa, e-mail adresa i broj telefona proizvođača
 • video motivaciono pismo – poželjno (može se snimiti i uz pomoć smartphone-a/pametnog telefona)

2. Podaci o proizvodu/podaci o proizvodu u razvoju:

 • uzorak proizvoda/proizvoda u razvoju, koji se prijavljuje na dm inkubator
 • naziv
 • opis koncepta i ideje proizvoda:
  – sadržaj (ml/g/kom.) jediničnog pakovanja
  – kategorija u koju spada
  – sastojci
  – vrsta ambalaže
  – rok trajanja
  – kvalitativne i kvantitativne prednosti proizvoda u odnosu na referentne proizvode/kategorije na tržištu
  – Fotografiju proizvoda ili proizvoda u razvoju (ukoliko je raspoloživo)
 • raspoloživo za distribuciju od – do
 • bar-kod artikla
 • količina proizvodnje na godišnjem nivou

Konkurs za prijavu i dostavljanje sve potrebne dokumentacije kao i uzoraka proizvoda, prijavljenih u okviru konkursa, otvoren je od 01.10.2018. do 30.11.2018.

a) Za pismene prijave (direktno ili poštom) biće uzete u obzir samo one prijave i uzorci proizvoda/proizvoda u razvoju, koji pristignu do 30.11.2018. do 17h na adresu:

dm drogerie markt d.o.o
za dm inkubator
Bulevar Mihajla Pupina 181,
11070 Novi Beograd

b) Za online prijave biće uzete u obzir samo one koje pristignu do 30.11.2018. do 23:59h. U tu svrhu dm je otvorio online platformu www.dm-inkubator.rs, na kojoj se može izvršiti online prijava. Dostavljanje uzoraka proizvoda/proizvoda u razvoju za online prijave, vrši se direktno ili poštom, do 30.11.2018. do 17h na adresu:

dm drogerie markt d.o.o
za dm inkubator
Bulevar Mihajla Pupina 181
11070 Novi Beograd

 

NAPOMENA:
Samo prijave koje su potpune, ispravne i kompletne se uzimaju u razmatranje. U slučaju nepotpunih podataka Organizator zadržava pravo da prijavu diskvalifikuje čime prijavljeni proizvođač/privredni subjekat gubi pravo na dalje učestvovanje u odabiru.

Terminski plan projekta:

01.10.2018. – otvaranje konkursa

01.10 – 30.11.2018 – period trajanja prijava na konkurs

01.10 – 31.10.2018 – promocije putem mini tribina po gradovima Srbije u cilju predstavljanja uslova projekta, nosioca i partnera i cilja kampanje. Na platformi www.dm-inkubator.rs biće blagovremeno postavljene informacije o gradovima, lokacijama i vremenu održavanja tribina.

01.12 – 20.12.2018 – prvi krug selekcije i odabir proizvoda koji ulaze u dm inkubator

25.12.2018 – objavljivanje rezultata prvog kruga selekcije, proizvoda i proizvoda u razvoju, koji ulaze u dm inkubator.

NAPOMENA: Privredni subjekti, proizvođači, koji su prošli prvi krug selekcije i koji ulaze u dm inkubator, su u obavezi da pre početka rada dm inkubatora, a najkasnije do 15.01.2019, potpišu, overe i dostave dokument „Uslovi i obaveze prilikom učestvovanja u projektu dm inkubator.

Kroz dm inkubator biće pružena mogućnost kvalitetnog retail, business, design coaching mentoringa u cilju dobijanja atraktivnog i potentnog proizvoda za plasman širokoj ciljnoj grupi.

Od 01.02 – 31.03.2019 – početak rada dm inkubatora, u saradnji sa strateškim partnerima, Razvojna agencija Srbije – RAS, USAID Projekat za konkurentnu privredu, Serbia Organica, u Beogradu i širom Srbije, u zavisnosti od geografskih lokacija izabranih proizvoda u 1. krugu selekcije.

Od 01.04 – 30.04.2019 – finalni izbor proizvoda i kompanija/privrednih subjekata koji će se naći na policama dm-a

Od 01.05 – 31.12.2019 – sklapanje Ugovora o poslovnoj saradnji, pozicioniranje proizvoda i start prodaje

 

Kriterijum odabira proizvoda i proizvoda u razvoju

KRITERIJUMI ODABIRA PROIZVODA:

 1. Proizvod mora da bude proizveden u Republici Srbiji
 2. Proizvod mora imati dokumentaciju o poreklu sirovine
 3. Poželjno je da proizvodi ne sadrže veštačke boje, arome, konzervanse
 4. Prednost u krajnjem odabiru će imati proizvodi koji su ili čiji jedan ili više sastojaka, organski – sertifikovanog porekla

KRITERIJUMI ODABIRA PROIZVODA U RAZVOJU:

 1. Proizvod u razvoju mora da bude proizveden u Republici Srbiji
 2. Poželjno je da proizvod u razvoju ne sadrži veštačke boje, arome, konzervanse
 3. Prednost u krajnjem odabiru će imati proizvodi koji su ili čiji jedan ili više sastojaka, organski – sertifikovanog porekla

 

NAPOMENA:
Kvalitet robe koju proizvođač dostavlja mora biti u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Važno:

 1. Potrebno je da svi podaci koji se unose u Formular za prijavu, navedeni u tačkama 1. i 2., budu tačni i važeći. Organizator zadržava pravo na proveru svih navedenih informacija u istom. U slučaju nepotpunih podataka Organizator zadržava pravo da prijavu diskvalifikuje čime prijavljeni proizvođač/privredni subjekt gubi pravo na dalje učestvovanje u odabiru.
 2. Organizator zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatne informacije i/ili kvalitativne i kvantitativne podatke, i da iste legitimno uvrsti u proces krajnjeg odabira
 3. Proizvođač koji prijavljuje svoj proizvod, proizvod u razvoju ili kombinaciju od svega navedenog, na dm inkubator, obavezan je da dostavi uzorak proizvoda/proizvoda u razvoju a u okvirima kriterijuma navedenih u ovom pozivu, lično u centralu dm-a Ili putem pošte na adresu:

dm drogerie markt d.o.o.
inicijativa dm inkubator
N/R sektor Marketing
Bul. Mihajla Pupina 181
11070 Beograd

 

Komisija:

 • dm drogerie markt
 • Razvojna agencija Srbije-RAS
 • USAID Projekat za konkurentnu privredu
 • Serbia Organica